تغییر رشته کارشناسی ارشد در چه رشته هایی امکان پذیر خواهد بود

شرایط تغییررشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی سال1400

تغییر رشته، مسئله ای است که برخی از داوطلبان پس از ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته ای خاص،…

Continue Reading