شرایط تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی سال 1400

شرایط تغییررشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی سال1400

تغییر رشته، مسئله ای است که برخی از داوطلبان پس از ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته ای خاص،…

Continue Reading