متقاضیان برای تغییر رشته کارشناسی ارشد به چه روشی باید اقدام کنند

شرایط تغییررشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی سال1400

تغییر رشته، مسئله ای است که برخی از داوطلبان پس از ورود به دانشگاه و تحصیل در رشته ای خاص،…

Continue Reading